För medlemmar

Kontaktuppgifter


Felanmälan Fastighetsskötare 08:00-17:00 | 070-866 41 01 (Kjell Blidborg) Jour Securitas 17:00-08:00 | 08-657 64 70 Störningsjour, akuta fel tex vattenläcka. SmartPark | 0771-808 880 Felparkerade bilar, trasig p-automat. Felanmälan Hissar | 08-779 53 53 Vid problem med hissarna. Telenor www.telenor.se | 020-222 222 Ansvariga för bredbandet. ComHem www.comhem.se | 90 222 Ansvariga för Tv. Boendeservice Föreningens förvaltare forvaltaren@docenten.se | 08-608 68 00 (boendeservice) HSB Boendeservice info.sodertorn@hsb.se | 08-608 68 00 Garagebrickor HSB Södertörn | 08-608 68 00 Ansvariga för köer, avtal samt garagebrickor. Styrelsen info@docenten.se | Brev lämnas i vita postlådan vid styrelserummet Bergakungsvägen 3 Fritidskommittén Fritidskommittèn | Fritid@docenten.se John Serratusell, ansv.för samlingslokalen
070-914 84 52 | john@docenten.se Susanne Björk, ansv. för fritidsaktiviteter
070-489 01 88 | susanne@docenten.se Jimmy Hörström, ansv. för gym/pingisrum 073-773 60 73 | jimmy@docenten.se Sture Pettersson ansv.för övernattningslgh/snickarboa’
070-266 17 25 | sture@docenten.se
Brf Docenten från A till Ö


Klicka på rubrikerna nedan för att hitta information som kan vara bra att känna till. Om du vill ladda ned hela informationsbladet, klicka HÄR Först lite kort information om att bo i en bostadsrättsförening: Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet du har. Men det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast rätten att nyttja en viss lägenhet. Som innehavare av en bostadsrätt är du och dina grannar medlemmar i en ekonomisk förening som äger fastigheten inklusive de gemensamma utrymmena och utemiljön. Styrelsen i föreningen har som uppdrag att säkerställa att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra. I föreningens stadgar anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som ska gälla och vilka krav som ställs på dig som medlem. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna i och med ditt medlemskap. Stadgarna hittar du bland annat på föreningens hemsida. Du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i och när du nyttjar lägenheten ska du se till att bevara vad som kallas sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Du ansvarar också för vad dina familjemedlemmar och gäster har för sig. Mycket av det som medlemmarna tycker är viktigt för trivseln i boendet regleras varken i lagar eller stadgar. Sådana frågor beslutar man om tillsammans och det är vi gemensamt som skapar den boendemiljö vi vill ha! På följade sidor nedan så hittar du information som kan vara bra att känna till.
AKUTA FEL


Dagtid anmäls akuta fel till HSB Södertörn via deras Boendeservice (se Kontaktuppgifter). Om felet gäller föreningens tvättstugor ska alltid detta anmälas till Blidborgs Fastighetsservice (se Kontaktuppgifter). För felanmälan och arbeten som måste åtgärdas utanför ordinarie arbetstid har Brf Docenten jouravtal med Securitas (se Kontaktuppgifter). Jouravtalet omfattar bland annat: garageportar, glaskross, tvättstugor, VVS, el, ventilation och lås. Observera att låsöppning av dörr till lägenhet alltid bekostas av bostadsrättsinnehavaren. Detsamma gäller utryckning för t ex elfel som beror på fel i den boendes egen utrustning.
ANDRAHANDSUTHYRNING


Du har rätt att hyra ut lägenheten om du har skäl till detta enligt Bostadsrättslagen. Skäl kan vara exempelvis att du ska arbeta eller studera på en annan ort, genomföra militärtjänstgöring, vill provbo på annat håll eller liknande. Brf Docenten tillåter andrahandsuthyrning med som mest sex månader åt gången och styrelsen prövar varje ansökan separat. Tillstånd ges inte för korttidsuthyrning genom exempelvis Airbnb eller liknande plattformar. Kontakta HSB Boendeservice (se Kontaktuppgifter) för att få veta mer eller om du behöver en blankett för att ansöka om tillstånd att hyra ut i andra hand. Hyr du ut din lägenheten utan styrelsens medgivande riskerar du att bli av med nyttjanderätten. Föreningen har då rätt att säga upp dig och tvinga dig att flytta. Andrahandshyresgäster ska alltid skriva sig som c/o hos den ursprungliga ägaren och det är inte tillåtet att uppdatera namn på vare sig brevlåda eller dörr på egen hand.
BASTU


I huset som kallas Vita Villan (Bergakungsvägen 48), finns i anslutning till träningslokalen en bastu med dusch och omklädningsrum. Bastun bokas på avsedd plats inne i Vita Villan. För tillträde (till både träningslokal och bastu) krävs att en deposition lämnas á 500 kr för att kvittera ut en nyckeltagg. Kontakta ansvarig för gymmet (se Kontaktuppgifter). Under delar av 2022 kommer Vita Villan att renoveras invändigt. Det kommer att påverka tillgängligheten. Mer information kommer när det blir aktuellt.
BREDBAND/IP-TELEFONI


För boende hos Brf Docenten ingår bredband via Telenor (tidigare Bredbandsbolaget) för hastigheten 500/500 i månadsavgiften. Önskas högre hastighet får boende vända sig till Telenor och själv bekosta mellanskillnaden. Då Brf Docenten även är ansluten till ComHem/Tele2 är det möjlig att få bredband via “3-hål-i-väggen” vilket också bekostas av medlemmen själv. Föreningen har avtal med ComHem/Tele2 t o m 2023-12-31. Gällande IP-telefoni ingår den fasta avgiften i månadsavgiften via Telenor. Vid fel på trådlös överföring (wi-fi), router eller liknande, vänligen kontakta Telenor eller Comhem.
BYGGA OM/RENOVERA


Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärder som innefattar: ¤ Ingrepp i en bärande konstruktion. ¤ Ändring av befintliga ledningar för ventilation, avlopp, värme eller vatten. ¤ Annan väsentlig förändring av lägenheten. Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som bostadsrättshavare. Dessa får du ändra, så länge det inte påverkar fastigheten enligt ovan. För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering och/eller ombyggnad i våtrum följa branschregler för våtrum (BBV), samt anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Det är du som bostadsrättshavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens grovsoprum och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar eller gård. Tapetserarbord finns att låna. Kontakta ansvarig för snickarboa’ (se Kontaktuppgifter). Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna i portuppgången innan du sätter igång. Ombyggnads- arbetet får inte utföras på kvällar eller nätter, se vidare under rubriken Störning.
CYKLAR OCH BARNVAGNAR


Cyklar och barnvagnar ska ställas i de särskilda utrymmen som finns i anslutning till de flesta portar i lägenhetshusen eller mindre hus nära de fristående radhusen. Kontakta Blidborgs Fastighetsservice (se Kontaktuppgifter) för att ta reda på vilken nyckel som krävs. Observera att cyklar och barnvagnar inte får placeras i trappuppgångar, entréer och/eller vid utrymmen utanför lägenheterna på de olika våningsplanen. Detta är dels en säkerhetsrisk vid exempelvis en brand, men är även hinder för framkomligheten för sjuktransporter, städpersonal, brevbärare med flera.
FASTIGHETEN


Brf Docenten byggdes mellan 1987-1989 och består av totalt 165 lägenheter fördelat mellan lägenhetshus med terrass-balkonger och radhusliknande lägenheter i två våningar. Brf Docenten har två fastighetsbeteckningar som alla ligger på Bergakungsvägen.

  • För boende på Bergakungsvägens udda siffror så heter fastigheten Docenten 17
  • För boende på Bergakungsvägens jämna siffror så heter fastigheten Docenten 8
Föreningens organisationsnummer är: 716418-7614
FASTIGHETSSKÖTSEL


Blidborgs Fastighetsservice har hand om föreningens fastighetsskötsel. Vid felanmälan eller vid behov av hjälp kommer du att behöva uppge följande när du ringer Blidborgs (se Kontaktuppgifter):

  • namn
  • adress
  • telefonnummer
  • vad din anmälan gäller (vid ett fel, vänligen beskriv felet så utförligt som möjligt)
Vänligen notera att du som bostadsrättshavare själv står för kostnaden för avhjälpande av fel som avser sådant du enligt stadgarna själv är ansvarig för.
FELANMÄLAN HISSAR


Fel på hissar anmäls till Hiss & Elteknik (se Kontaktuppgifter).
FRITIDSKOMMITTÉN


Fritidskommittén har hand om föreningens olika lokaler så som snickarboa’, gymmet, pingisrummet, Vita Villan och samlingslokalen. Fritidskommittén ansvarar även för att ordna olika aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Information om de olika aktiviteterna som ordnas under året publiceras dels på www.docenten.se och dels via information på föreningens anslagstavlor som bland annat är placerade i samtliga portar och vid soprum/cykelförråd. Fritidskommittén tar gärna emot förslag på olika aktiviteter som skulle kunna ordnas (se Kontaktuppgifter).
FÖRENINGSSTÄMMA


Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och hålls normalt en gång per år. En extrastämma kan hållas antingen då en särskild fråga kräver föreningsstämmobeslut, eller då minst 10 procent av medlemmarna kräver detta. I vår förening hålls den ordinarie föreningsstämman i maj månad. På föreningsstämman behandlas bokslut och resultat, föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret och motioner från medlemmarna. Föreningsstämman väljer även styrelse, valberedning och revisorer för det kommande verksamhetsåret. En motion är ett sätt för varje medlem att uttrycka sina åsikter och ta upp enskilda frågor som stämman har att fatta beslut om. Styrelsen är skyldig att följa det beslut som stämman fattar om detta inte uppenbart står i strid med styrelsens förvaltningsansvar. En motion ska innehålla en rubrik, en kort sammanfattning av ärendet samt själva yrkandet, alltså vad du som medlem vill att stämman ska ta ställning till. För att en motion ska vara giltig så måste den vara undertecknad samt innehålla kontaktuppgifter. För att en motion ska tas upp till behandling på föreningsstämman ska den vara inlämnad senast den sista mars.
FÖRRÅD


Varje lägenhet har ett gallerförsett förråd som har samma nummer som lägenhetenhetsnumret enligt HSB:s register (2-3 siffror). Du som bostadsrättshavare måste själv ombesörja ett lås till förrådsdörren. Det är inte tillåtet att förvara ägodelar utanför förråden, i trapphus eller korridorer.
FÖRVALTARE (HSB)


Vår förvaltare i HSB har hand om frågor som rör det mesta såsom reparationer, vattenskador, inbrott, inre och yttre underhåll, garageplatser, kötider med mera. (se Kontaktuppgifter)
GARAGE OCH PARKERING


Föreningen har två stycken garage under respektive lägenhetshus samt en utomhusparkering. För att ställa sig i kö eller byta mellan garage och utomhusparkering, vänligen kontakta HSB Boendeservice (se Kontaktuppgifter). Det finns 12 gästparkeringar utomhus vid infarten och på stora parkeringsplatsen, varav 2 st har laddstation för elbilar samt 1 st är handikapparkering. Ytterligare 3 st parkeringar finns nere vid Snättringevägen 38 som tillhör föreningen. För samtliga dessa platser gäller parkeringsbiljett som går att lösa i automaten vid utomhusparkeringen eller via SMS-biljett samt Easypark (app). Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att förvara lösa däck eller hjul i garaget. Andra ”lösa” föremål får inte heller förvaras där. Garage- och parkeringsplatser är endast avsedda för motorfordon i körbart skick. Garagen är videoövervakade. Vid inbrott eller skadegörelse i garagen bör någon i styrelsen omedelbart kontaktas, annars kan inspelade bevis raderas. På grund av olycksrisken får barn inte vistas ensamma i garagen. Cykling och lek är absolut förbjudet i garagen. Lösa katter måste ses till så att dessa inte tar sig in i garagen. Laddplatser för elbilar finns i både lilla och stora garaget. Det finns 3 st platser i lilla garaget samt 6 st platser i stora garaget. För att ställa sig i kö för dessa platser kontaktar ni HSB Södertörn (se Kontaktuppgifter). För att komma in i garagen behövs en garagebricka som kan hämtas ut hos HSB Södertörn mot en deposition på 200 kr styck. Föreningen har avtal med parkeringsbolaget SmartPark. Om felaktiga parkeringar uppmärksammas, både utomhus eller i garagen, bör bolaget kontaktas (se Kontaktuppgifter). En felparkering kan exempelvis vara att i garagen stå med bilens hjul över de vita markeringarna som utgör parkeringsrutan, vilket medför att det inte går att köra in/ut från den angränsande rutan. Ett annat exempel är att ställa sig på en plats i garaget som inte är avsedd för parkering. Detta kan vara i “korridoren” som är avsedd för att köra i eller längs väggar vid trapphusdörrar vilket i båda exemplen försvårar eller omöjliggör framkomlighet. Det är alltså SmartPark som på plats avgör om det rör sig om en felparkering. (se Kontaktuppgifter)
GRILLNING


El- eller gasolgrill är tillåtna på balkonger/altaner. Var noga med att matos från grillen inte stör dina grannar.
GYMMET


I Vita Villan (Bergakungsvägen 48) finns ett fullt utrustat gym som medlemmar i föreningen fritt får använda. Det finns en åldersgräns på 16 år. För att komma in i gymmet måste en låsbricka kvitteras ut genom att lämna en deposition på 500 kr hos ansvarig i Fritidskommittén (se Kontaktuppgifter). Om Vita Villans övernattningslägenhet är bokad får inte gymmet användas mellan kl. 22.00 - 07.00. Under delar av 2022 kommer Vita Villan att renoveras invändigt. Det kommer att påverka tillgängligheten. Mer information kommer när det blir aktuellt.
HEMFÖRSÄKRING


Du som bostadsrättsinnehavare har ett ansvar för att teckna hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Bostadsrättstillägg ingår inte i föreningens försäkringar.
HUSDJUR OCH ANDRA DJUR


I Brf Docenten är det självklart tillåtet att ha sällskapsdjur, däremot får inte yrkesmässig uppfödning av djur ske i lägenheterna. Inom bostadsområdet är det inte tillåtet att rasta hundar eller katter. Istället kan du söka dig till många populära strövområden som finns i området. Du som djurägare ska hålla ditt husdjur under tillsyn så att det inte orsakar skada eller avsevärd olägenhet. Det är inte tillåtet att låta hundar gå lösa utan uppsikt. Respektera detta för allas trivsel. Din granne kanske är hundrädd, allergisk eller liknande. Gällande vilda djur så är det förbud att mata fåglar, rådjur, förvildade katter eller andra djur i vårt bostadsområde. Detta på grund av att det kan dra till sig råttor och andra skadedjur.
INGLASNING


Att glasa in sin terrass eller altan kräver tillstånd från styrelsen. Som bostadsrättshavare måste du själv begära byggnadslov hos kommunen innan arbetet påbörjas.Fastighetsförvaltaren på HSB (se Kontaktuppgifter) har mallar som kan användas vid ansökan. Där framgår även medlemmens underhållsansvar för inglasningen. Inglasningen får inte hindra åtkomst av dagvattenrännorna längst ut på terrasserna. Rännan måste kunna rensas så att inte löv och skräp täpper till avloppsröret.
KÖKSFLÄKT


Vanliga motordrivna köksfläktar får inte installeras. En sådan fläkt kan störa ventilationen för andra boende. Det som får sättas in är en speciell spiskåpa som ansluts till ventilationssystemet. Förvaltaren kan ge information och rekommendera kontaktperson för installation och inställning av ventilationen. Vid den lägenhetstillsyn som återkommer regelbundet kontrolleras bl.a köksventilationen. Upptäcks en otillåten köksfläkt måste den bytas ut.
MARKISER


Uppsättning av markiser kräver inte bygglov eller bygganmälan men en avtalsblankett om underhållsansvar måste fyllas i och skickas till HSB Södertörn. Kontakta förvaltaren för att erhålla blankett. Välj ett markistyg från den färgskala som ursprungligen rekommenderats. Prover finns i tvättstugan vid nr 16.
RAKETER


I Huddinge kommun finns endast ett fåtal undantag kring vart och när fyrverkerier och smällare får användas. Däremot uppmanas samtliga boende i vår förening att tänka på sin omgivning, grannar och husdjur som kan uppfatta ljudet obehagligt innan fyrverkerier används.
SAMLINGSLOKALEN


På Bergakungsvägen 20 finns föreningens samlingslokal. Den kan hyras för kalas för både barn och vuxna samt för olika aktiviteter. Lokalen disponeras från kl 13.00 en dag till kl 12.00 nästa dag. För bl.a. barnkalas finns korttidshyra. Information finns föreningens hemsida, där även ett formulär finns för att boka lokalen. I lokalens pentry finns bl a kyl, frys, vanlig diskmaskin samt viss köksutrustning. Glas och porslin finns för ca 50 kuvert. Priser: Söndag – torsdag: 250 kronor per dygn. Fredag, lördag samt dag före ”röd” dag: 500 kronor per dygn. Korttidshyra kl 13.00-17.00: 250 kronor. Hyran debiteras ansvarig bostadsrättshavare genom tillägg på månadsavgiften. Deposition 1000 kr som återbetalas när städning och iordningställning kontrollerats.
SNICKARBOA’


Vid tvättstugorna bredvid Bergakungsvägen 9 finns snickarboa’. Här finns arbetsytor, bl a hyvelbänk, och det finns också vissa enklare handverktyg att låna. Tapetserarbord finns att låna och finns placerat i Snickarboa’. Lokalen bokas via föreningens hemsida eller via kontakt med ansvarig för Snickarboa’. Vid användning utgår en deposition på 500 kr.
SOPHANTERING


Hushållssopor: I soprummen finns behållare för brännbara hushållssopor samt för matavfall. Till matavfall måste särskilda påsar användas. Dessa finns att hämta i källsorteringsrummet. Andra hushållssopor ska förpackas i täta, väl hopknutna plastpåsar. Fyll inte behållarna mer än att locken går att stänga annars kan obehaglig lukt spridas. Tidningar, plastförpackningar, pappersförpackningar och metall ska kastas i de olika behållare som finns för dessa sopor. OBS! Pappersförpackningar och kartonger mm måste pressas samman innan de slängs!

Glasförpackningar lämnas i rummet som finns vid ”lilla garaget” på Bergakungsvägen 3.

Elavfall: mindre elapparater, glödlampor/lågenergilampor samt lysrör och batterier (ej bilbatterier), ska kastas i olika behållare i rummet till höger i källsorteringshuset utanför Bergakungsvägen 54. ”Mindre elapparater” motsvarar sådana som får plats i ”elburen”. Den vanliga soprumsnyckeln passar även till dörrarna i båda källsorteringsrummen. Grovsopor: Under städdagarna varje höst och vår brukar en container för grovsopor ställas upp. I den får boende slänga egna grovsopor direkt efter att städningen är klar. Containern får inte användas för t ex elektronik, batterier, lysrör, färg, olja, kemikalier, däck eller hushållsmaskiner. För mindre grovavfall finns ett särskilt sopkärl i källsorteringsrummet.

Det är inte tillåtet att slänga några grovsopor som inte får plats i kärlen. Som boende måste du själv ombesörja bortforsling av större grovsopor som exempel möbler och byggmaterial.

Hjälp till att hålla rent och snyggt i våra soputrymmen! Det ingår inte i sophämtningen att plocka skräp från golvet.

Återvinningscentral: Färg, olja, kemikalier, bilbatterier, vitvaror, tv-apparater, madrasser, trävirke, kakel, möbler, jord och liknande är exempel på sådant som inte får slängas/lämnas i soprummen eller på annan plats inom området. Lämna dessa saker på återvinningscentralen i Flemingsberg. Dit behövs passerkort.
Läs mer på SRV:s hemsida: www.srvatervinning.se om sortering och öppettider.
STÖRNINGAR


Enligt bostadsrättslagen tillika föreningens stadgar så får en boende inte utsätta sina grannar för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön på ett sätt som inte skäligen bör tålas. Boende i flerfamiljshus måste acceptera vissa “störningar”, exempelvis levnadsljud såsom lekande barn, dammsugning, tv-ljud, barn med kolik som skriker på natten ibland, att nattjobbare lagar mat och duschar mitt i natten samt att folk spelar musik. Om du upplever dig bli störd av din granne så är ett bra första steg att prata med din granne som stör. Om det inte hjälper ska du anmäla störningarna till bostadsrättsföreningens styrelse. Du kan även kontakta störningsjouren (Securitas) som i samband med att den upplevda störningen pågår kan komma ut och göra en objektiv bedömning. Aktiviteter som orsakar mycket ljud så som hög ljudnivå på radio/stereo/TV, borrning i väggar eller liknande ska inte förekomma mellan kl. 22.00-07.00 på vardagar. Ombyggnation eller renovering är tillåtet på vardagar mellan 07.00-20.00 samt helger och röda dagar mellan kl. 08.00-18.00. Om ni ska ha fest eller utföra störande arbeten, sätt upp lappar i god tid i trappuppgången. Tala om var och när, så att de grannar som ev. blir störda kan kontakta er.
TERASS/ALTAN


Bor du i lägenhet med terrass måste du se till att dina växter i odlingslådan inte skräpar ner på terrassen eller marken under dig. Du måste också se till att eventuella buskar inte växer sig högre än 1,5 meter. Om exempel en tall, björk eller något annat vilt trädslag av misstag börjat växa i din odlingslåda måste du gräva upp det. Vilda träds rotsystem kan skada betongen. Den som vill måla terrassen/altanen invändigt ska välja en neutral betongfärg som terrakotta, grå eller brutet vit. Den som vill bygga/renovera staket vid uteplatser i markplan ska kontakta styrelsen och lämna in en ritning. Staket som renoveras eller byggs nya, ska vara i ofärgat tryckimpregnerat virke.
TRIVSELREGLER INNE I OMRÅDET


Tänk på att köra i max 7 km/h om du passerar bommarna in till respektive boendeområde. Parkering innanför bommarna är inte tillåtet och föreningen har ett parkeringsbolag som ronderar området och därmed bötfäller bilar som står felaktigt. Av- och pålastning samt kortare stopp är ok. Släng inte skräp eller fimpar på marken utan använd avsedda kärl som finns placerade i hela området. Vid fest eller liknande, tänk på att det ofta är uppskattat med en lapp i porten.
TV


Telenor Föreningen har nytt avtal (2021) med Telenor genom en sk Gruppanslutning. I denna ingår följande: - Ett basutbud på 19 av de vanligaste svenska TV-kanalerna. - Möjlighet att se 16 av de 19 kanalerna i HD. - TelenorStream som ger dig möjlighet att streama dina TV-kanaler från datorn, mobilen eller surfplattan. Dessutom fungerar TelenorStream på AppelTV (generation 4) Chromecast. - Bredband med en hastighet på 500/500 Mbit/s. - IP-telefoni. För att ansluta till Telenor behöver man kontakta deras kundtjänst tel 020-222 222 ComHem/Tele2 Föreningen har även löpande avtal med Com Hem/Tele2 och deras basutbud av kanaler ingår i månadsavgiften. ComHem/Tele2 kommer på sikt att ersättas av Telenor. Analoga kanaler: SVT1, SVT2, SVT24, Kunskapskanalen, Barnkanalen, TV3, TV4, Kanal5, TV6, Sjuan, Åttan, Kanal 9, TV10, TV11, Kanal12, FOX, TLC, Lokalkanal Digitala kanaler: SVT1, SVT2, SVT24, Kunskapskanalen, Barnkanalen, TV4, TV6, FOX, AxessTV, Lokalkanal. (Kan kräva digitalbox eller motsvarande som boende själv bekostar). Parabolantenn får inte installeras med fast installation i föreningens fastigheter. Om någon ändå vill installera en sådan ska den placeras löst och diskret och ett avtal ska tecknas mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen om hanteringen. En skiss över installationen ska skickas till styrelsen.
TVÄTTSTUGOR


Tvättstugor finns på Bergakungsvägen nummer 9 och nummer 16. Tid bokas i korridoren utanför tvättstugorna (röd bokningscylinder och speciell nyckel). Obs! Maskinerna stängs av automatiskt kl 22.00. Bokad tid måste börja utnyttjas inom 30 min från tvättidens början annars är tiden att betraktas som ledig. Det är inte tillåtet att börja använda tvättmaskinerna under tiden som en annan medlem bokat tvättstugan om tvättning pågår. En av tvättstugorna vid Bergakungsvägen 9 och en vid Bergakungsvägen 16, har viss utrustning som är speciellt avsedd för grovtvätt. Alla som använder tvättstugorna måste städa efter sig. Det innebär bl.a att göra rent tvättmaskinerna, inklusive tvättmedelsfack och luckor. Gör rent torkskåp och torktumlare, även filter i torkskåp och torktumlarens ”luddlåda” Torka eller sopa golvet. Felanmälan av tvättstugorna görs till Blidborgs fastighetsservice, se särskild information om kontaktuppgifter. Sätt gärna en lapp i tvättstugan om att felanmälan har gjorts och vilket datum det skedde.
VITA VILLAN


Vita Villan är det friliggande hus som finns i föreningen. I huset finns dels föreningens övernattningslägenhet, dels gym och omklädningsrum (inkl. bastu). Bakom huset finns en trevlig trädgård. Läs mer om trädgården under rubrik ”Medlemsträdgård” och ”Odlingslådor”. Under delar av 2022 kommer Vita Villan att renoveras invändigt. Det kommer att påverka tillgängligheten. Mer information kommer när det blir aktuellt.
ÖVERNATTNINGSLÄGENHET


På övervåningen i Vita villan finns en lägenhet att hyra. Dels finns ett rum med fyra bäddar i våningssängar, samt ett rum med två separata sängar/dubbelsäng. Lakan måste den som hyr ta med. I övernattningslägenheten finns utöver sovrum kök, vardagsrum samt toalett med dusch. Om endast det lilla sovrummet används är hyran är 250 kr/natt fredag-söndag, 200 kr/natt söndag-fredag, annars är hyran 400 resp 300 kr/natt. Vid storhelger så som påsk, midsommar, jul & nyår måste hela lägenheten hyras och fredag-söndag-priser gäller. Hyran debiteras ansvarig bostadsrättshavare genom tillägg på månadsavgiften. Hela hyresbeloppet debiteras om avbokning sker senare än 14 dagar före bokningsperiodens början. Vid hämtning av nyckel betalas 500 kr i depositionsavgift. Depositionen återbetalas när städning kontrollerats Bokning sker via föreningens hemsida, www.docenten.se eller via kontakt med ansvarig för lägenheten. Se kontaktuppgifter. Under delar av 2022 kommer Vita Villan att renoveras invändigt. Det kommer att påverka tillgängligheten. Mer information kommer när det blir aktuellt.
MEDLEMSTRÄDGÅRD


Bakom Vita Villan finns en trädgård med pergola som tillhör föreningen. Som medlem är du varmt välkommen att besöka trädgården. Det finns också möjlighet för dig att ha egna odlingar i de odlingslådor som vi upplåter för privat bruk till våra medlemmar.

Var snäll och respektera att odlingarna i lådorna är privata!

Kontakta styrelsen direkt på info@docenten.se om du är intresserad att teckna dig för en egen odlingslåda.
MEDLEMSRÅDGIVNING (HSB)


Till skillnad från HSB:s Boendeservice som hjälper till med sådant som felanmälan och liknande så har alla medlemmar i HSB möjlighet att kontakta Medlemsrådgivningen för att exempelvis få juridisk rådgivning. Vänligen se särskild information om kontaktuppgifter.
ODLINGSLÅDOR


Bakom Vita Villan, i ”Karins Trädgård”, finns odlingslådor som vi upplåter för privat bruk till våra medlemmar. Dessa lådor innehas och sköts av boenden i vår förening.

Var snäll och respektera att odlingarna i lådorna är privata!

Är du intresserad av att teckna dig för en egen odlingslåda, kontakta styrelsen direkt på info@docenten.se.
PINGISRUMMET


I anslutning till tvättstugorna vid nummer 16 så finns ett pingisrum. Detta är gratis att använda, men för att komma in behövs en nyckel vilken kvitteras ut hos ansvarig för gymmet.

docenten_utanlogga_baranamn.png